2013-05-05 HITS Millie JR BB2 Santry - GulfCoastShots