2013-05-02 HITS Millie Jr BB2 Santry - GulfCoastShots