2012-06-28 LL12 Katy Am v Post Oak - GulfCoastShots