2012-03-26 Soccer Varsity Boys Stavanger Norway All-Stars @ Dynamo Academy @ DA - GulfCoastShots