2010-09-11 Volleyball Varsity TVS v HVA Houston Cup - GulfCoastShots