2010-09-11 Volleyball Varsity Mens Kinkaid v HVA Houston Cup - GulfCoastShots