2010-09-11 Volleyball Varsity Greenhill v St Marks Houston Cup - GulfCoastShots