2010-09-11 Volleyball Varsity EHS v Casady Houston Cup - GulfCoastShots