2011-04-17 Rugby U-19 Katy v Plano - GulfCoastShots