2011-05-07 Allen v Southlake TGHSLL - GulfCoastShots