2011-02-19 LaX Var Episcopal v Klein - GulfCoastShots