2011-02-19 LaX Var Austin v Lamar - GulfCoastShots