2010-09-29 FB 7th St. Francis v SJS @ HCHS - GulfCoastShots