2013-08-17 Volleyball Varsity Girls SJS play day - GulfCoastShots