2013-05-05 HITS Millie Jr BB1 - Santry - GulfCoastShots